Skocz do zawartości

Zkumeku

Użytkownik
 • Zawartość

  7
 • Rejestracja

 • Ostatnio

 • Wygrane dni

  1

Zkumeku wygrał w ostatnim dniu 5 Grudzień 2015

Zkumeku ma najbardziej lubianą zawartość!

Reputacja

5 Neutral

O Zkumeku

 • Ranga
  Amor patriae nostra lex
 • Urodziny 1994.06.08

Ostatnio na profilu byli

691 wyświetleń profilu
 1. §1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin [Regulamin], określa zasady i warunki korzystania z forum BMW Polish Club, w szczególności prawa i obowiązki Administratora Forum, Moderatorów Forum oraz Użytkowników Forum. 2. Korzystanie z Forum w sposób czynny lub bierny oznacza akceptację Regulaminu. 3. Forum zostało stworzone jako platforma wymiany myśli, opinii, poglądów, informacji i treści. Zasadą naczelną Forum jest szacunek dla innego Użytkownika i jego światopoglądu. 4. Administrator Forum – podmiot posiadający największe uprawnienia na Forum, odpowiedzialny za zgodne z obowiązującym prawem funkcjonowanie Forum, utrzymywanie systemu informatycznego i Forum w odpowiednim stanie technicznym. 5. Moderator Forum – osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i ładu na Forum oraz za zgodność treści obecnych na Forum z Regulaminem. 6. Użytkownicy Forum dzielą się na:Użytkowników biernych, czyli takich, którzy z różnych powodów nie dokonali pełnej rejestracji w systemie Forum, zaakceptowali Regulamin i nabyli prawo do korzystania z niektórych funkcji Forum, w szczególności do przeglądania/czytania wydzielonej przez Administratora treści.Użytkowników czynnych, czyli takich, którzy dokonali kompletnej rejestracji w systemie Forum, zaakceptowali Regulamin i nabyli prawo do korzystania ze wszystkich funkcji i działów Forum, w szczególności posiadania i używania Konta Użytkownika. 7. Konto Użytkownika - wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Forum opisana unikalnymi: loginem i hasłem wraz z przekazanymi podczas rejestracji pozostałymi danymi identyfikacyjnymi. Konto Użytkownika składa się z profilu i wizerunku, np. zawierającego Avatar, Sygnaturę, Rangę oraz inne dane. Na Koncie Użytkownika można dobrowolnie umieścić również inne dane, np. krótki opis dotyczący Użytkownika. 8. Avatar – grafika wyświetlana obok identyfikatora Użytkownika, wprowadzona przez Użytkownika czynnego, o wymiarach i rozmiarze pliku ustalanym przez Administratora Forum. 9. Wpis - jednorazowa wypowiedź odnosząca się do wybranego tematu. 10. Sygnatura – podpis tekstowy wyświetlany pod wpisem. 11. Ban – stała lub czasowa blokada dostępu do Forum konkretnego Użytkownika czynnego lub biernego albo adresu IP konkretnego komputera, nakładana przez Administratora Forum lub Moderatora Forum za udowodnione notoryczne naruszanie Regulaminu. 12. Ostrzeżenie – kara umowna za jednorazowe naruszenie Regulaminu nakładana przez Administratora Forum lub Moderatora Forum. 13. Prywatna wiadomość (PW) – każda jednorazowa wiadomość, którą Użytkownik czynny może przesłać innemu Użytkownikowi czynnemu za pośrednictwem Forum, pod warunkiem, że adresat (Użytkownik czynny) nie zastrzegł prywatności swojego adresu e-mail. 14. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie treści i danych Forum lub jego składników bez pisemnej zgody Administratora – jest bezwarunkowo zabronione. §2 Odpłatność za korzystanie z Forum 1. Korzystanie z Forum jest bezpłatne. §3 Rejestracja 1. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego Konta Użytkownika. 2. Użytkownik czynny ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie, po otrzymaniu takiego żądania za pośrednictwem wiadomości prywatnej, konto zostanie niezwłocznie przez Administratora Forum usunięte. 3. W procesie rejestracji Użytkownik bierny proszony jest o:a. podanie wybranego Identyfikatora Użytkownika („Nazwa wyświetlana”),b. podanie adresu e-mail,c. podanie i potwierdzenie unikalnego hasła,d. odpowiedź na pytanie rejestracyjne,e. wprowadzenie unikalnego kodu bezpieczeństwa.f. płciPomyślne zakończenie procesu rejestracji powoduje zmianę statusu Użytkownika na Użytkownika czynnego. 4. Forum umożliwia zmianę hasła przez Użytkownika w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu. §4 Zastrzeżenia 1. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem czynnym celem weryfikacji podanych danych kontaktowych albo zapytań dotyczących funkcjonowania Forum – w razie uzasadnionej przyczyny. 2. Administrator nie odpowiada za szkody i zakłócenia w działaniu Forum spowodowane przez działanie siły wyższej albo działaniem lub zaniechaniem operatora telekomunikacyjnego. 3. Administrator nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego lub oprogramowania do wymagań Forum. 4. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzecznych z obowiązującym prawem polskim działań Użytkowników albo osób trzecich. 5. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników. 6. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania okresowych przerw w funkcjonowaniu Forum, w szczególności celem konserwacji. 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji i ulepszeń w funkcjonalności i wyglądzie Forum w każdym czasie. 8. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej na Forum. 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowo i grupowo danych dotyczących funkcjonowania i popularności Forum. §5 Zasady wpisów 1. Administrator przypomina o obowiązku przestrzegania obowiązującego prawa autorskiego. 2. Administrator zakazuje handlu pod wszelką postacią na Forum ruchomościami lub przedmiotami wirtualnymi. Za wyjątkiem specjalnie przeznaczonego do tego działu, na specjalnie określonych zasadach i warunkach. 3. Administrator zaleca sprawdzenie, przed założeniem nowego tematu, czy ten sam lub taki sam temat już istnieje. Dublujące się tematy będą usuwane przez Administratora lub Moderatora Forum. 4. Administrator zaleca dostosowanie treści wpisu do istniejących kategorii tematycznych. 5. Administrator zaleca nie umieszczanie (kopiowanie) wpisu umieszczonego na Forum do innych forum lub w wielu kategoriach. 6. Administrator zaleca dokładność i precyzję w sporządzaniu wpisów. 7. Administrator zaleca stosowanie się do zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego. 8. Administrator zaleca stosowanie „Netykiety” przy tworzeniu wpisów. 9. Administrator zaleca, w odniesieniu do działów szczegółowych, stosowanie uzupełniające z Regulaminem, szczegółowych wytycznych tam zamieszczonych – przy czym wytyczne szczegółowe mają moc nadrzędną. §6 Postanowienia uzupełniające 1. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Forum, na Koncie Użytkownika lub w wiadomościach kierowanych na Forum albo do Administratora, a także przekazywanie za jego pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”, materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, uważanych za tabu, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych Osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm, agresję słowną i nagannych moralnie, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym. W razie stwierdzenia takiego przypadku Administrator niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania. 2. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Forum, na Koncie Użytkownika lub w wiadomościach kierowanych na Forum albo do Administratora ogłoszeń. 3. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika linków do stron zewnętrznych Forum zawierających materiały wymienione w ust 1. 4. Użytkownik czynny ma prawo do umieszczania linków do stron zewnętrznych wobec Forum w działach i miejscach do tego przeznaczonych. 5. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów uzyskanych z Forum lub za pośrednictwem Forum - dotyczących Użytkowników w celach komercyjnych, w szczególności zabronione bezwarunkowo są działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej. 6. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników. 7. Administrator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika zawierającego treści sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującymw Polsce prawem. Zablokowana zostanie również następczo komunikacja z Forum za pośrednictwem komputera ze zidentyfikowanym adresem IP. 8. W przypadku zgłoszenia przez Podmiot trzeci roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika danych, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7[siedmiu] dni o: posiadaniu praw autorskich do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody Forum na ich umieszczenie na Forum oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem. 9. W przypadku udowodnienia przez Podmiot trzeci roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika danych, materiałów lub linków objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Forum, a Administrator załączy adnotację: „Usunięto z uwagi na uzasadnione żądanie Podmiotu trzeciego.” §7 Postępowanie w sprawie reklamacji1. Każdemu Użytkownikowi Forum przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Forum. 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail wybranego Administratora. 3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14[czternastu] dni roboczych od dnia jej otrzymania. 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji. 5. Administrator zastrzega sobie, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża odpowiednio okres rozpoznania reklamacji. §8 Taryfikator ostrzeżeń 1. Rejestr nałożonych ostrzeżeń prowadzi Administrator Forum. 2. Administrator Forum ma prawo do nałożenia w indywidualnym i uzasadnionym przypadku Bana czasowego lub bezterminowego, np. za wielokrotne lub poważne naruszenie Forum. §9 Postanowienia końcowe 1. Forum zapewnia, iż dołoży najwyższej możliwej staranności, aby system Forum działał w sposób ciągły i bezawaryjnie. 2. Forum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Użytkownicy Forum zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Forum albo podczas logowania na Konto Użytkownika i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu, co wiąże się z usunięciem istniejącego konta Użytkownikaoraz zablokowaniem dostępu do większości treści i funkcji Forum (prócz jego przeglądania) w przypadku odrzucenia nowego Regulaminu. 3. W sprawach uwag, komentarzy i działań dotyczących funkcjonowania Forum prosimy o kontakt z administracją. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Forum.
 2. [E36] Banditen Wagen

  Po długim zwlekaniu, chyba najwyższa pora na moje straszydełko... Wszystko bardziej ogólnie, bo nie sposób byłoby szczegółowo to opisać - w razie pytań, odpowiem VINOWANKO Kod typu CG11 Typ 316I (EUR) Typoszereg E E36 (5) Seria 3 Rodzaj konstrukcji COMP Układ kierowniczy LL Drzwi 3 Silnik M43 Pojemność skokowa 1.60 Moc 75 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) Tapicerka LEDER M.SCHWARZ/SCHWARZ (P9SW) Data prod. 1995-10-13 Wyposażenie S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow. S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Pilot do zamka centralnego S315A HECKSCHEIBENWISCHER Wycieraczka tylnej szyby S340A STOSSLEISTEN SCHWARZ Zderzak częściowo lakierowany S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Siłownik szyby elektryczny przedni S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S530A KLIMAANLAGE Klimatyzacja Dodatkowo S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S704A M SPORTFAHRWERK M Podwozie sportowe L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S945 BERUECKS. PREISABHAENGIGKEIT Compact trafił do mnie jakiś czas temu po poprzednim właścicielu, który traktował go jak punto do zajeżdżenia i krzywdził chińskim tuningiem. Czarny bawawarski maluch prosił wręcz o drugi czas swojej świetności, który nadrobi wszystkie poprzednie doświadczenia i wprowadzi wiele dobrego. Po naprawie mechaniki (po wlaniu oleju nawet Usain Bolt by nie zdążył dobiec do fotela kierowcy i odpalić przez zgubieniem całego oleju), zawieszenia (w poduszkowcach powinni opatentować to! Cięte i połamane sprężyny, ale śmigało po wszystkim! - tak, po zombie też.) wymianie kilku elementów jak gałka zmiany biegów zostająca w ręku i lubiąca piruety na drążku :hyhy: wyglądało to tak: [UWAGA! W TYM MOMENCIE PRZED PRZEJRZENIEM STARYCH ZDJĘĆ, OSOBY Z NADCIŚNIENIEM, CHOROBAMI SERCA, WĄTROBY, KOLANA, LEWEJ GÓRNEJ CZWÓRKI I INNYCH PSYCHOZ SĄ PROSZONE O BEZPIECZNE WYWALENIE ODBIORNIKÓW ZA OKNO I NIE PATRZENIE SIĘ JAK ROZBIJAJĄ SIĘ NA CHODNIKU/TRAWNIKU/LAWIE Z WEZUWIUSZA] Pierwsze z konkretnych wpadły reflektory z kierunkami no i zmiany nastąpiły do tego doszły tył "patriotyczne" no i paseczki bagażnika (zdjęcia dalej), kolejne wpadły kierunkowskazy boczne no i wiadomo, zmiany później wpadły części do podsufitki, ponieważ moja była jasna i niemal cała wisiała mi na głowie i gwint, bo stare sprężyny poprzednik puntoman przyciął itd. itd. (cóż, trzeba się było z tym przemęczyć) oraz podłokietnik (czyt. leniuch) z tunelem i efekt (zdjęciami z rozbierania i montowania nie będę was męczył) i jeszcze zderzak zmiany (gwint w tym momencie już jest, ale nie skręcony na glebę) do tego zmiany podsufitki wpadł też do mnie zderzak i koła i by nie zanudzać, dalej też skrótowiec... wymiana śrubek w kołach wpadły też rozpórki i ich montaż (mocny rozstrzał czasowy - nie miałem dostępu do narzędzi i czasu by siąść i zamontować) Tu widać też paseczki, o których wcześniej wspomniałem... i ten pedantyczny bagażnik... z niepedantyczną gaśnicą, której miejsce powinno być pod fotelem z przodu :wsciekly: Malowanie maski, wymiana tylnego zderzaka, lekkie ogarnięcie lakieru i tak to się mniej-więcej skleiło Teraz to co mi leży i czeka (+ co leży i leży): MHW InPro (zdjęcie przed ich odnowieniem) Grill Samoabllau - Już taki hawajski z niego nie będzie... ale musi przyjść na to pora i wskoczy później na miejsce obecnego, który pamięta jeszcze krzywdy poprzedniego właściciela... No i nakładki progowe M - też potrzebują odnowienia i gum, ale będzie na to czas Działo się też trochę innych rzeczy, ale nic co by wywoływało równie słabą erekcję u starców jak to wyżej. I dziać się będzie! Koniec tych nudów... jak to wygląda obecnie? NUUUUDA! No i finalnie dotrwaliśmy do tego! Fanpage: https://www.facebook.com/BanditenWagen/
 3. Na początek pamiętajmy by zdjęcia wrzucane na forum nie przekraczały 1920 x 1080 px (FullHD). To jest dla naszej wspólnej wygody! 1. Wchodzimy na hosting obrazków, np. - http://postimage.org/?lang=polish - http://www.directupload.net/index.php?mode=upload PRZYKŁADOWA INSTRUKCJA JEST NAPISANA POD HOSTING POSTIMAGE.ORG 2. Wybieramy rozmiar w jakim chcemy otrzymac obrazki. Polecam 1600x1200 (21-inch monitor) 3. Sprawdzamy ze opcja "Bez ograniczen" oraz "No expiration" jest zaznaczona i klikamy na "Wybierz zdjecia" 3. Kopiujemy link (Direct Link) - W przypadku wrzucenia kilku zdjec, otrzymamy miniaturki, po najechaniu mysza, klikamy na przycisk "Share" (Trzy polaczone kropki), nastepnie mozemy skopiowac link do zdjecia. 4. W pod edytorem posta wciskamy przycisk "Wstaw inne media", a następnie "Wstaw grafikę z URL" 5. Wklejamy link i wciskamy przycisk "Wstaw do posta" PRZYKŁADOWA INSTRUKCJA JEST NAPISANA POD HOSTING DIRECTUPLOAD.NET. 2. Klikamy "Wybierz plik", wybieramy zdjęcie i wciskamy niebieski przycisk "Hochladen" 3. Kopiujemy link nr 5 (Hotlink) 4. W pod edytorem posta wciskamy przycisk "Wstaw inne media", a następnie "Wstaw grafikę z URL" 5. Wklejamy link i wciskamy przycisk "Wstaw do posta"
×